Oznámení akcionářům

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ
NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ
AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

V Praze dne 25.4.2018

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.
Sídlo: Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 Žižkov,
IČO: 262 88 311,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10575
(dále jen »Společnost«),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že valná hromada učinila dne 23.4.2018 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech
akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského
zápisu sepsaného jménem Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, pod č. NZ 386/2018, N
400/2018 (dále jen »Rozhodnutí«).

Společnost na základě shora uvedeného Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech
listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla
Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy v Obchodním
věstníku a dále ke sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Sdílejte na síti: